Pravidla použití stránek

Přístup na webové stránky CAROLLINUM (a jejich následné použití) je provozován na základě níže uvedených pravidel. Používání webových stránek CAROLLINUM předpokládá, že s těmito pravidly bezvýhradně souhlasíte v plném znění. V případě, že s těmito podmínkami nesouhlasíte, měli byste tyto stránky neprodleně opustit.

Autorská práva

Jedinými a výhradními majiteli autorských práv a dalších práv duševního vlastnictví k obsahu těchto webových stránek jsou CAROLLINUM s.r.o. (dále jen provozovatel), přispěvatelé a/nebo uvedení vlastníci ©. Veškerý obsah je chráněn právními předpisy o právu autorském, ochranných známkách a jinými příslušnými právními předpisy České republiky. Publikování, redistribuce, reprodukce, převod nebo jiné šíření obsahu nebo jeho částí je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu majitele autorských práv.

Není-li výslovně stanoveno jinak, jste oprávněni prohlížet, tisknout a pořizovat si kopie materiálů na nich obsažených, a to výlučně pro osobní potřebu a neziskové (neobchodní) účely nebo jako zdroj informací o výrobcích nebo službách společnosti CAROLLINUM. Není však povoleno odstraňovat jakékoli upozornění a informace o autorských a jiných vlastnických právech a/nebo další výhrady uvedené v materiálech, jež si vytisknete nebo jejichž kopie si pořídíte.

Souhlasíte, že nebudete jiným způsobem pozměňovat, upravovat, kopírovat, vystavovat ani přenášet žádné materiály z těchto stránek prostřednictvím jakéhokoli média. Dále souhlasíte, že nebudeteprodávat, publikovat, vysílat ani distribuovat žádné materiály z těchto stránek prostřednictvím jakéhokoli média, včetně přemístění materiálů na jinou stránku a jejich zpřístupnění on-line, nejsou-li tyto materiály označeny k takovému použití.

Ostatní loga a ochranné známky použité na těchto stránkách jsou, pokud není uvedeno jinak, výhradním majetkem společností, na které odkazují a/nebo o kterých se zmiňují.

Výrobky a ceny

Společnost CAROLLINUM se neustále snaží své výrobky a služby zlepšovat. Veškeré informace na této webové stránce proto podléhají změnám. Specifikace, modely, ceny všech položek na této stránce jsou určeny pouze pro informační účely, nemohou být považovány za návrh smlouvy a nemusí být aktuální v době, kdy je prohlížíte. Kontaktujte, prosím, společnost CAROLLINUM, aby vám poskytla nejnovější informace a potvrdila veškeré specifikace a ceny. V důsledku povahy technologie se muže stát, že barvy uvedené na webové stránce neodpovídají skutečným barvám.

Právní informace – všeobecné podmínky

Přístupem na tuto webovou stránku společnosti CAROLLINUM souhlasíte s těmito všeobecnými podmínkami. Prosíme, seznamte se s těmito všeobecnými podmínkami, které platí pro tuto webovou stránku. Pokud s těmito všeobecnými podmínkami nesouhlasíte, vezměte, prosím, na vědomí, že Vám není dovoleno používat tuto webovou stránku a prosíme Vás o její opuštění. Vaše používání těchto webových stránek a Váš vztah ke společnosti CAROLLINUM se řídí právem České republiky. Některé termíny zde použité jsou definovány na konci tohoto textu.

Odpovědnost za škody

Webové stránky provozovatele mohou obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo typografické chyby, které budou opraveny, jakmile budou provozovatelem odhaleny. Stránky provozovatele jsounepravidelně aktualizovány. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv a bez jakéhokoliv předchozího upozornění stránky aktualizovat, upravovat, modifikovat, doplňovat nebo jinak měnit údaje obsažené na stránkách, a to včetně těchto pravidel, názvů, symbolů, obrázků, log a ikon nebo služeb zmíněných na stánkách provozovatele. Modifikace těchto všeobecných informací vstoupí v platnost neprodleně po jejich zveřejnění. Provozovatel upozorňuje, že z technických důvodů nemusí webová stránka obsahovat v době Vašeho přístupu aktuální informace. Provozovatel si vyhrazuje právo kontrolovat webovou stránku nebo kdykoliv k ní odejmout přístup.

Tuto webovou stránku užíváte plně na vlastní riziko. Provozovatel neposkytuje záruku, že tato webová stránka bude bez přerušení funkční a/nebo bez závad a/nebo že neobsahuje viry a/nebo trojské koně a/nebo chyby, které mohou poškodit Váš počítač a/nebo server. Provozovatel činí veškerá potřebná opatření, aby zabránil vzniku a šíření virů na webových stránkách provozovatele. Nemůže je však s naprostou jistotou vyloučit, ani nemůže nést jakoukoliv odpovědnost za případné škody, které by mohly vzniknout použitím dat náležejících k webovým stránkám. Proto provozovatel důrazně doporučuje učinit nezbytné kroky k zabezpečení vašeho počítače před tím, než začnete stahovat a využívat jakákoliv data z webových stránek provozovatele.

V žádném případě provozovatel, jeho dodavatelé nebo zaměstnanci neodpovídají za jakékoliv škodyvzniklé na základě či v souvislosti s následujícími důvody: přístup, využití či nemožnost využití této webové stránky; jakékoli materiály, informace či doporučení, které se na této webové stránce objeví či vzniknou na základě výrobku nebo služeb na ní poskytovaných; prodlení, chyba či výpadek v provozu této webové stránky, výrobku nebo služeb na ní či jejím prostřednictvím nabízených. Toto celkové omezení odpovědnosti platí pro veškeré náhrady škody bez ohledu na jejich druh. V žádném případě provozovatel, jeho dodavatelé nebo zaměstnanci nejsou zodpovědní za případné škody a to jak přímé, speciální ale i nepřímé, ani za důsledky poškození v souvislosti s přístupem nebo použitím webových stránek provozovatele a šířením informací obsažených na těchto stránkách.

Tyto webové stránky obsahují některé odkazy, prostřednictvím nichž lze opustit tyto stránky. Zařazení těchto odkazů v žádném případě neznamená, že by provozovatel obsah příslušných stránek propagoval, podporoval nebo schvaloval. Stránky třetích osob mohou obsahovat informace, s nimiž provozovatel může anebo nemusí souhlasit. Pro užívání webových stránek, na něž jsou uvedeny odkazy, mohou platit jiné podmínky užití, než pro užívání stránek provozovatele.

Webové stránky provozovatele obsahují odkazy na další webové stránky, z nichž některé provozuje sám provozovatel, některé však provozují jiné subjekty. Tyto odkazy slouží k usnadnění orientace návštěvníků a vytvářejí další přístupové cesty k informacím obsaženým na dalších webových stránkách. Informace uvedené na webových stránkách třetích stran provozovatel neověřoval a není nijak odpovědný za obsah na odkazovaných webových stránkách nebo za jakékoli výrobky či služby, jež mohou být nabízeny prostřednictvím odkazovaných stránek.

Osobní údaje a souhlas s jejich zpracováním

Osobní údaje, které provozovatel získá při provozování webových stránek, jsou považovány za důvěrné a nebudou k dispozici třetím osobám, vyjma případných zpracovatelů, oficiálních žádostí Policie ČR a orgánů státní správy oprávněných k vyžádání daných informací dle zákonů ČR.

Společnost CAROLLINUM s.r.o., jakožto správce osobních údajů, je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje, které jí poskytnete prostřednictvím této webové stránky, pouze s Vaším níže uvedeným souhlasem. Uživatel tímto souhlasí s tím, aby společnost CAROLLINUM s.r.o., se sídlem Praha 1, Pařížská 67/11, PSČ 110 00, IČ: 645 83 350 (dále též jen správce), v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zpracovala jím vložené údaje do určených formulářů k tomuto umístěných na této webové stránce, zařadila je do své databáze a dále použila za účelem nabízení obchodu a služeb a ke statistickým účelům. V souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, uživatel rovněž souhlasí, aby mu byla prostřednictvím jeho elektronického kontaktu, který vložil do určených formulářů k tomuto, zasílána obchodní sdělení. Uživatel beru na vědomí, že má právo přístupu k těmto osobním údajům, je oprávněn je opravit a dále že disponuje oprávněními uvedenými v ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů, v platném znění, (tj. právo požadovat za podmínek v tomto zákone uvedených po správci či zpracovateli vysvětlení a odstranění závadného stavu, tj. zejména blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Uživatel dále souhlasí s tím, že osobní údaje poskytnuté shora uvedeným způsobem mohou být k výše uvedeným účelům poskytnuty jejich správcem pouze těm subjektům, které zpracovávají osobní údaje pro správce na základě písemné smlouvy. Jejich seznam je na požádání k dispozici u správce a lze jej v této věci kontaktovat prostřednictvím v následujícím odstavci uvedených kontaktních údajů. Tento souhlas uživatele je udělen na dobu 10ti let s tím, že je možné ho kdykoliv odvolat e-mailem na e-mailové adrese m.janna@carollinum.cz, popřípadě písemně na adrese CAROLLINUM s.r.o., se sídlem Praha 1, Pařížská 67/11, PSČ 110 00, kde uživatel může získat informace o jím poskytnutých a správcem zpracovaných osobních údajích a uplatnit práva ve smyslu ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů, v platném znění, viz výše. Souhlas se zasíláním reklamních sdělení je dále možno odvolat výše uvedeným způsobem.

Reklama a reklamní sdělení

Uživatelé těchto webových stránek tímto souhlasí s tím, že registrovaným uživatelům bude provozovatel oprávněn zasílat e-mailové zprávy obsahující informace o novinkách a službách, které provozovatel nabízí. Registrovaní uživatelé také souhlasí se zasíláním e-mailových zpráv krátkého rozsahu obsahujících informace o produktech třetích stran.

Registrovaný uživatel tímto bezvýhradně souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn připojovat na závěr odesílaných e-mailových zpráv odkazy ve formě URL doprovázené reklamními slogany (tzv. reklamní patička, reklamní sdělení).

Takto zaslaný e-mail splňuje veškeré podmínky zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. a zákona o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb., a nelze jej považovat za nevyžádanou reklamu - spam. Nesouhlas se zasíláním těchto e-mailů může uživatel projevit vlastním odhlášením z emailingového systému prostřednictvím možnosti poskytnuté v každém emailu odeslaném provozovatelem, popřípadě oznámením nesouhlasu se zasíláním reklamních sdělení provozovateli na e-mailovou adresu m.janna@carollinum.cz. V předmětu zprávy musí uživatel uvést NEZASÍLAT.

V případě, že provozovatel zjistí, nebo mu bude oznámeno a prokazatelně doloženo, že došlo k zneužitícizí e-mailové adresy při registraci do systému provozovatele, odstraní provozovatel tento e-mail z databáze. Provozovatel odstraní z databáze vždy pouze dotčený e-mail, nikoliv celou skupinu e-mailů definovanou doménou druhého řádu.

Zabezpečení ochrany osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou bezpečně chráněny před neoprávněnými osobami, zneužitím či zveřejněním. Vaše osobní údaje jsou v bezpečí na počítačových serverech v kontrolovaném a chráněném prostředí, zajištěné nejmodernějším hardwarem a softwarovými systémy na ochranu dat a/nebo v tištěné podobě s maximálním zabezpečením proti přístupu neoprávněných osob. Data, která nemají povahu osobních údajů, jako jsou Vaše otázky, komentáře, nápady a názory, nejsou považována za informace důvěrného charakteru a lze je používat a zveřejňovat za účelem zlepšení činnosti společnosti CAROLLINUM bez jakéhokoliv závazku vůči Vám a bez jakéhokoli Vašeho nároku vůči společnosti CAROLLINUM.

Automatický sběr ostatních dat – využití souboru cookie a využití služby Google Analytics

Tato webová stránka využívá soubory cookie, aby webovou stránku přizpůsobila Vašim potřebám. Cookie je textový soubor/kód, který webová stránka uloží na váš pevný disk při vstupu na tuto webovou stránku. Tento soubor rozšiřuje funkce dostupné na webové stránce či umožňuje přesnější analýzu jejího využití. Tato webová stránka/server muže kupříkladu vytvořit soubor cookie, díky kterému nebudete muset při návštěvě této webové stránky opakovaně zadávat heslo či jinou informaci. Bez ohledu na způsob použití však soubory cookie nebudou shromažďovat osobní určitelné identifikační údaje. Můžete také nastavit svůj webový prohlížeč, aby tyto soubory/cookie buď přijímal, nebo odmítal. Pokud se rozhodnete je odmítat, nebudete moci plně využít interaktivní prvky, které tato webová stránka obsahuje.

Uživatel webové stránky bere na vědomí a akceptuje, že tato webová stránka implementuje funkce služby Google Analytics, v rámci které byly prostřednictvím podpory inzerce v reklamní síti implementovány funkce remarketingu, které tato stránka používá k online inzerci a funkce demografických přehledů a přehledů zájmů Google Analytics. Uživatel bere na vědomí, že při remarketingu dochází k zobrazování reklam společnosti CAROLLINUM s.r.o. na různých webech dodavatelů třetích stan včetně společnosti Google. Společnost CAROLLINUM s.r.o. a dodavatelé třetích stran včetně společnosti Google využívají společně soubory cookie první strany (například soubor cookie Google Analytics) a soubory cookie třetích stran (například soubor DoubleClick) k šíření informací, optimalizaci a zobrazování reklam na základě předchozích návštěv těchto webových stránek. Uživatel dále bere na vědomí, že funkce demografických přehledů a přehledů zájmů Google Analytics je společností CAROLLINUM s.r.o. využívaná pro zlepšování obsahu webových stránek a facebookové prezentace společnosti, stejně jako pro lepší cílení inzerce na internetu.  Pokud nesouhlasíte s Vaším zapojením do služby Google Analytics pro inzerci v reklamní síti, máte možnost se z této služby odhlásit nebo reklamy personalizovat pomocí sekce nastavení reklam, jež je dostupná zde, případně tak můžete učinit prostřednictvím doplňku prohlížeče pro odhlášení ze služby Google Analytics, jenž je dostupný zde.

Definice

„Práva duševního vlastnictví” - všechny typy majetkových práv ve smyslu příslušných právních předpisů, včetně práva autorského, ochranných známek, vynálezu, průmyslových vzorů, užitných vzorů a nakládání s nimi;

„Společnost CAROLLINUM ” - CAROLLINUM s.r.o., se sídlem Praha 1, Pařížská 67/11, PSČ 110 00, IČ: 645 83 350; 

Závěrečná ustanovení

Každý návštěvník těchto webových stránek souhlasí s tím, že nebude narušovat standardní provoz ani celistvost webových stránek tím, že se bude nabourávat do/z cizích systémů, měnit údaje na webových stránkách ani bránit nebo omezovat přístup jiných uživatelů na tyto stránky.

Provozovatel nenese odpovědnost za případnou nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost webových stránek a služeb na nich nabízených.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Pravidel použití stránek, a to i bez předchozího upozornění.

Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami těchto Pravidel použití stránek. Bude-li uživatel pokračovat v používání stránek provozovatele po provedení změn těchto Pravidel použití stránek, má se za to, že se změnami v těchto Pravidlech použití stránek bez výhrad souhlasí.

Dotazy, podněty a případné stížnosti týkající se služeb provozovatele nebo těchto Pravidel použití stránekmohou uživatelé zasílat prostřednictvím kontaktů, na které je uveden odkaz v patičce všech stránek a také v horním navigačním menu.

Tyto Podmínky byly na webových stránkách zveřejněny ve dvou jazykových verzích, české a anglické. V případě rozporů mezi oběma verzemi má přednost česká verze.

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.